Privacybeleid

Biqqelz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (via email, via contactformulier, en/of via gebruikersaccount) aan haar verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Biqqelz worden verstrekt via haar website (via e-mail, via de Live Chat, danwel via een andere weg) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, waaronder – maar niet beperkt tot – het reageren op informatie-aanvragen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Biqqelz, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Over ons privacybeleid

Biqqelz geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening aan u en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van Biqqelz. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit Privacy Statement is 1 oktober 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit Privacy Statement beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware en webhosting

Onze webwinkel is ontwikkeld met open source webwinkelsoftware. Deze webwinkelsoftware draait op een webserver in het datacenter van onze hosting provider. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Onze hosting provider heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze hosting provider is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid, beveiligde dataopslag en regelmatige back-ups om verlies van data te voorkomen. Onze hosting provider behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Onze hosting provider houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens en is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten tot geheimhouding verplicht.

E-mail diensten en mailinglijsten

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van onze hosting provider. Onze hosting provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Onze hosting provider heeft toegang tot onze digitale postbussen om ons (technische) ondersteuning te kunnen bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Onze hosting provider is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid, beveiligde dataopslag en regelmatige back-ups om verlies van data te voorkomen. Onze hosting provider behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Onze hosting provider houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens en is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten tot geheimhouding verplicht. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment provider

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van onze payment provider. Onze payment provider verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer.Onze payment provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze payment provider behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van onze payment provider waarvoor zij derden inschakelen. Onze payment provider bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klantbeoordelingen en reviews

Voor het verzamelen van klantbeoordelingen en reviews maken wij geen gebruik van een extern platform.

Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van een externe shipment provider voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partij delen. Onze shipment provider gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat onze shipment provider onderaannemers inschakelt, stelt zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van een off-line boekhoudpakket.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via externe platforms. Als u via een extern platform een bestelling plaatst dan deelt dit platform uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Biqqelz op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Biqqelz. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Webwinkelsoftware

Via onze webwinkelsoftware worden cookies geplaatst, om uw shopervaring te kunnen optimaliseren. Verder op deze pagina treft u een overzicht aan van de cookies die in dit kader worden geplaatst.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

Voor zover ons bekend worden er, naast de reeds genoemde partijen, geen cookies van andere partijen gebruikt.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Biqqelz

Trageldijk 5A

7741 KN Coevorden

Nederland

Telefoon: 0524 223398

E-mail: stuur ons een e-mail

Contactpersoon voor privacyzaken: Betty Sikkema

Privacybeleid

Biqqelz respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (via email, via contactformulier, en/of via gebruikersaccount) aan Biqqelz verstrekt altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Biqqelz worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, waaronder – maar niet beperkt tot – het reageren op informatie-aanvragen. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Biqqelz, neem dan contact met Biqqelz op via het Contactformulier.

Heeft u vragen? Ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *