Algemene Voorwaarden voor Bedrijven

Klik hier om de Algemene Voorwaarden voor Bedrijven te downloaden

Versie: 2019-01
Geldig met ingang van: 1 juli 2019

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan kopers aanbiedt;
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
7. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de koper en de verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Naam: Biqqelz
Correspondentie-adres: Trageldijk 5A, 7741 KN te Coevorden
Bezoekadres: Trageldijk 5A, 7741 KN te Coevorden
Telefoon/fax: +31 (0)524 223 398
Mobiel: +31 (0)6 8129 9539
BTW-identificatienummer: NL1095.74.278.B.03
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland, onder nummer 04062860
Webshop waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn: Biqqelz Webshops

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de webshop van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper.
2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is permanent voor inzage beschikbaar via de webshop van de verkoper. Op verzoek van de kkoper wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos langs elektronische weg aan de koper beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos op een andere - in onderling overleg te bepalen - wijze aan de koper beschikbaar worden gesteld. Tenslotte is de tekst van deze Algemene Voorwaarden op afspraak voor inzage door de koper beschikbaar ten kantore van de verkoper.
3. Voordat de overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden expliciet aan de koper beschikbaar gesteld. Om de overeenkomst op afstand via elektronische weg definitief te kunnen sluiten dient de koper eerst akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en bevestigt hij daarmee kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
4. Als extra service naar de koper wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden meegezonden met het elektronische bericht dat de verkoper verstuurt, ter bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de koper, zoals in artikel 5 lid 2 genoemd.
5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
- de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd al dan niet gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, waaronder - maar niet beperkt tot - levering onder rembours of na vooruitbetaling, te verbinden.
5. De verkoper zal bij het product of de dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- a. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan;
- b. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
- d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens:
- prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen of bepalingen;
- prijsverhogingen welke door de fabrikant of leverancier worden doorgevoerd.
2. In afwijking van het vorige lid kan de verkoper producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen op de financiële markt en het feit dat eventueel vermelde prijzen daardoor richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, mogen te allen tijde door de verkoper aan de koper worden doorberekend zonder dat de koper het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.
4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van prijsverhogingen welke door de fabrikant of leverancier zijn doorgevoerd, mogen te allen tijde door de verkoper aan de koper worden doorberekend. De verkoper zal de koper hierover zo spoedig mogelijk, doch vóórdat de levering plaatsvindt, informeren. De koper heeft het recht de overeenkomst ten gevolge van de doorberekende prijsverhoging op te zeggen. Indien de koper voor de producten een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de opzegging, terugbetalen.
5. Het in het vorige lid vermelde recht van opzegging geldt niet indien de producten volgens specificaties van de koper zijn vervaardigd.
6. In geval van een duurtransactie heeft de koper het recht om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. Indien de consument uit de categorie Kant-en-klaar Vers Vlees één of meer artikelen per omdoos bestelt en zijn bestelling zo spoedig mogelijk afhaalt nadat de leverancier is geweest (informatie over afleverdagen op aanvraag beschikbaar), ontvangt hij een korting op de reguliere verkoopprijs. Deze korting is reeds in de verkoopprijs in de webshop verwerkt. De bestelling van de consument wordt in dit geval bij de ondernemer niet in de vriezer geplaatst, maar wordt op een droge plek buiten bewaard totdat de consument deze afhaalt. De consument is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn bestelling en voor mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van het te laat afhalen van zijn bestelling. De consument dient zijn bestelling op de gebruikelijke wijze via de webshop te plaatsen en ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de geplande afleverdag. Zodra de leverancier is geweest ontvangt de consument eveneens bericht, zodat hij zijn bestelling zo spoedig mogelijk kan komen afhalen. De hoogte van de korting per omdoos is merkafhankelijk en is vermeld in de betreffende artikelen.
8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.
9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie
1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De verkoper staat er expliciet niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is.
2. Een door de verkoper, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden.
3. De koper is verplicht de door de verkoper te verstrekken redelijke en duidelijke instructies voor retourzending van producten op grond van dit artikel op te volgen.

Artikel 8 - Levering en uitvoering
1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering (zijnde afleveradres of bezorgadres) geldt het adres dat de koper aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen die uit voorraad kunnen worden geleverd met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, indien en voor zover de koper hiermee instemt.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een tijdig vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Voor de uitvoering van de levering worden door de verkoper de volgende mogelijkheden aangeboden:
- verzending in een bubbeltjesenvelop binnen Nederland en binnen Europa, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 50 gram en door de brievenbus passen (voorlopig uitsluitend voor de Borduurservice);
- verzending als brievenbuspakje binnen Nederland via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 2 kilo en door de brievenbus passen
- verzending als pakketpost binnen Nederland via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 30 kilo;
- verzending als pakketpost buiten Nederland via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 20 kilo;
- bezorging door de verkoper, mits de koper een afleveradres opgeeft dat ligt binnen de door de verkoper gehanteerde postcoderegio's voor bezorging;
- gratis afhalen ten kantore van de verkoper.
8. Indien een bestelling slechts gedeeltelijk uit voorraad kan worden geleverd, wordt de gehele levering opgeschort tot het moment dat alle door de koper bestelde producten kunnen worden geleverd. Levering in delen is uitsluitend mogelijk indien de koper bereid is de hiermee gepaard gaande extra verzendkosten te vergoeden, danwel indien de koper bereid is deelleveringen af te halen ten kantore van de verkoper. De betalingsverplichting van de koper voor de gehele bestelling, welke ontstaat op het moment van het aangaan van de overeenkomst, blijft op dat moment volledig in stand.

Artikel 9 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Opzegging
2. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
4. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Artikel 10 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde bedragen uit hoofde van overeenkomsten tot het leveren van producten te worden voldaan conform de door hem bij het aangaan van de overeenkomst, uit de door de verkoper beschikbaar gestelde betaalmethoden, geselecteerde methode. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt de betaaltermijn welke uit de door de koper geselecteerde betaalmethode voortvloeit, aan nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
3. In geval van wanbetaling door de koper heeft de verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en de levering op te schorten.

Artikel 11 - Klachtenregeling
1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de koper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijzigingsoverzicht:
5. Versie 2019-01 d.d. 01-07-2019: samenvoeging webshops bssennenhonden.nl, borduurcreaties.nl, rasartikelenvoorjehond.nl en voedseldrogers.nl tot Biqqelz Webshops
4. Versie 2017-01 d.d. 26-06-2017: adreswijziging doorgevoerd en nieuwe webshop borduurcreaties.nl toegevoegd
3. Versie 2016-02 d.d. 26-03-2016: artikel 9 lid 7: uniforme korting per omdoos kant-en-klaar vers vlees vervangen door merkafhankelijke korting
2. Versie 2016-01 d.d. 09-02-2016: toevoeging verzendmogelijkheid bubbeltjesenvelop binnen Nederland en Europa;
1. Versie 2015-01 d.d. 22-10-2015

Heeft u vragen? Ik beantwoord ze graag!
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *