Algemene Voorwaarden voor Consumenten


Klik hier om de Algemene Voorwaarden voor Consumenten te downloaden

Versie: 2019-01
Geldig met ingang van: 1 juli 2019

Inhoudsopgave:


Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Biqqelz
Correspondentie-adres: Trageldijk 5A, 7741 KN te Coevorden
Bezoekadres: Trageldijk 5A, 7741 KN te Coevorden
Telefoon/fax: +31 (0)524 223 398
Mobiel: +31 (0)6 8129 9539
BTW-identificatienummer: NL1095.74.278.B.03
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland, onder nummer 04062860
Webshop waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn:Biqqelz Webshops

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod via de webshop van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de webshop van de ondernemer en de consument.
2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden is permanent voor inzage beschikbaar via de webshop van de ondernemer. Op verzoek van de consument wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de tekst van deze Algemene Voorwaarden kosteloos op een andere - in onderling overleg te bepalen - wijze aan de consument beschikbaar worden gesteld. Tenslotte is de tekst van deze Algemene Voorwaarden op afspraak voor inzage door de consument beschikbaar ten kantore van de ondernemer.
3. Voordat de overeenkomst op afstand via elektronische weg wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden expliciet aan de consument beschikbaar gesteld. Om de overeenkomst op afstand via elektronische weg definitief te kunnen sluiten dient de consument eerst akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en bevestigt hij daarmee kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.
4. Als extra service naar de consument wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden meegezonden met het elektronische bericht dat de ondernemer verstuurt, ter bevestiging van de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door de consument, zoals in artikel 5 lid 2 genoemd.
5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd al dan niet gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, waaronder - maar niet beperkt tot - levering onder rembours of na vooruitbetaling, te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
- a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
- d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
- e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een tijdig vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product, eventuele accessoires, bijbehorende documentatie en de verpakking. Hij zal het product zorgvuldig en slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
3. De consument dient zijn voornemen om gebruik te maken van zijn rechten op grond van dit artikel, binnen de genoemde termijn van 14 dagen schriftelijk te melden bij de afdeling Klantenservice van de webshop waar hij zijn aankoop heeft gedaan. Indien de consument na afloop van de bedenktermijn een dergelijke melding niet aan de ondernemer heeft gedaan, is de koop definitief geworden.
4. De consument is verplicht de door de ondernemer te verstrekken redelijke en duidelijke instructies voor retourzending van de producten op grond van dit artikel op te volgen. Retourzending van de onbeschadigde en in nieuwstaat verkerende producten dient te geschieden in de originele verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie.
5. De consument dient - in gevallen waarin hierover onduidelijkheid bestaat - te bewijzen dat de producten tijdig retour zijn gezonden, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van terpostbezorging. Het retour zenden van producten op grond van dit artikel geschikt voor rekening en risico van de consument.
6. Indien de producten bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit artikel.
Bij levering van diensten:
7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
8. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering van de diensten ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten en het risico van retourzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument voor de producten een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending, terug betalen.
3. Eventuele bij de levering van de producten in rekening gebrachte verzendkosten worden slechts door de ondernemer terug betaald indien alle producten waaruit de levering bestond, retour worden gezonden. Bij retourzending van een deel van de producten waaruit de levering bestond blijven eventuele bij de levering van de producten in rekening gebrachte verzendkosten derhalve expliciet voor rekening van de consument.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- c. die door hun aard (waaronder - maar niet beperkt tot - hygiënische redenen) niet kunnen worden teruggezonden;
- d. die snel kunnen bederven of verouderen;
- e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- f. voor losse kranten en tijdschriften;
- g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- c. betreffende weddenschappen en loterijen.
4. In aanvulling op het tweede lid is het herroepingsrecht voor downloadable produkten uitgesloten vanaf het moment dat deze aan de consument zijn gefactureerd en via een download-link beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbaar stellen via een download-link gebeurt automatisch en onverwijld na het verzenden van het mailbericht met de factuur. Bij het plaatsen van de bestelling dient de consument akkoord te gaan met toezending van download-links onverwijld na het verzenden van het mailbericht met de factuur en dient hij tevens expliciet afstand te doen van het herroepingsrecht voor de betreffende produkten zodra deze aan hem zijn gefactureerd. Mocht de consument de download-link(s) reeds hebben gebruikt voordat het mailbericht met de factuur hem heeft bereikt, dan is het herroepingsrecht voor downloadable produkten eveneens uitgesloten. Voor de vraag of download-link(s) al dan niet is/zijn gebruikt, is de geautomatiseerde registratie van de webshop van de verkoper bepalend.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens:
- prijsverhogingen als gevolg van veranderingen in wettelijke regelingen of bepalingen;
- prijsverhogingen welke door de fabrikant of leverancier worden doorgevoerd.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen op de financiële markt en het feit dat eventueel vermelde prijzen daardoor richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, mogen te allen tijde door de ondernemer aan de consument worden doorberekend zonder dat de consument het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.
4. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van prijsverhogingen welke door de fabrikant of leverancier zijn doorgevoerd, mogen te allen tijde door de ondernemer aan de consument worden doorberekend. De ondernemer zal de consument hierover zo spoedig mogelijk, doch vóórdat de levering plaatsvindt, informeren. De consument heeft het recht de overeenkomst ten gevolge van de doorberekende prijsverhoging op te zeggen. Indien de consument voor de producten een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de opzegging, terugbetalen.
5. Het in het vorige lid vermelde recht van opzegging geldt niet indien de producten volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd.
6. In geval van een duurtransactie heeft de consument het recht om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
7. Indien de consument uit de categorie Kant-en-klaar Vers Vlees één of meer artikelen per omdoos bestelt en zijn bestelling zo spoedig mogelijk afhaalt nadat de leverancier is geweest (informatie over afleverdagen op aanvraag beschikbaar), ontvangt hij een korting op de reguliere verkoopprijs. Deze korting is reeds in de verkoopprijs in de webshop verwerkt. De bestelling van de consument wordt in dit geval bij de ondernemer niet in de vriezer geplaatst, maar wordt op een droge plek buiten bewaard totdat de consument deze afhaalt. De consument is zelf verantwoordelijk voor het tijdig afhalen van zijn bestelling en voor mogelijk kwaliteitsverlies ten gevolge van het te laat afhalen van zijn bestelling. De consument dient zijn bestelling op de gebruikelijke wijze via de webshop te plaatsen en ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over de geplande afleverdag. Zodra de leverancier is geweest ontvangt de consument eveneens bericht, zodat hij zijn bestelling zo spoedig mogelijk kan komen afhalen. De hoogte van de korting per omdoos is merkafhankelijk en is vermeld in de betreffende artikelen.
8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten.
9. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De ondernemer staat er expliciet niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik waarvoor het product bedoeld is.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. De consument is verplicht de door de ondernemer te verstrekken redelijke en duidelijke instructies voor retourzending van producten op grond van dit artikel op te volgen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering (zijnde afleveradres of bezorgadres) geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen die uit voorraad kunnen worden geleverd met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen, indien en voor zover de consument hiermee instemt. Voor vervangende artikelen welke met instemming van de consument worden geleverd zijn de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot het herroepingsrecht onverkort van toepassing.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een tijdig vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Voor de uitvoering van de levering worden door de ondernemer de volgende mogelijkheden aangeboden:
- verzending in een bubbeltjesenvelop binnen Nederland en binnen Europa, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 50 gram en door de brievenbus passen (voorlopig uitsluitend voor de Borduurservice);
- verzending als brievenbuspakje binnen Nederland via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 2 kilo en door de brievenbus passen;
- verzending als pakketpost binnen Nederland via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 30 kilo;
- verzending als pakketpost buiten Nederland maar binnen Europa, via post- danwel koeriersdienst, mits bestellingen niet zwaarder zijn dan 20 kilo;
- bezorging door de ondernemer, mits de consument een afleveradres opgeeft dat ligt binnen de door de ondernemer gehanteerde postcoderegio's voor bezorging;
- gratis afhalen ten kantore van de ondernemer.
8. Indien een bestelling slechts gedeeltelijk uit voorraad kan worden geleverd, wordt de gehele levering opgeschort tot het moment dat alle door de consument bestelde producten kunnen worden geleverd. Levering in delen is uitsluitend mogelijk indien de consument bereid is de hiermee gepaard gaande extra verzendkosten te vergoeden, danwel indien de consument bereid is deelleveringen af te halen ten kantore van de ondernemer. De betalingsverplichting van de consument voor de gehele bestelling, welke ontstaat op het moment van het aangaan van de overeenkomst, blijft op dat moment volledig in stand.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Duur
1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Opzegging
2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Artikel 13 - Betaling
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen uit hoofde van overeenkomsten tot het leveren van producten te worden voldaan conform de door hem bij het aangaan van de overeenkomst, uit de door de ondernemer beschikbaar gestelde betaalmethoden, geselecteerde methode. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt de betaaltermijn welke uit de door de consument geselecteerde betaalmethode voortvloeit, aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling door de consument heeft de ondernemer, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en de levering op te schorten.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijzigingsoverzicht:
8. Versie 2019-01 d.d. 01-07-2019: samenvoeging webshops bssennenhonden.nl, borduurcreaties.nl, rasartikelenvoorjehond.nl en voedseldrogers.nl tot Biqqelz Webshops
7. Versie 2017-01 d.d. 26-06-2017: adreswijziging doorgevoerd en nieuwe webshop borduurcreaties.nl toegevoegd
6. Versie 2016-02 d.d. 26-03-2016: artikel 9 lid 7: uniforme korting per omdoos kant-en-klaar vers vlees vervangen door merkafhankelijke korting
5. Versie 2016-01 d.d. 09-02-2016: expliciete vermelding uitsluiting herroepingsrecht voor downloadable produkten & toevoeging verzendmogelijkheid bubbeltjesenvelop binnen Nederland en Europa;
4. Versie 2015-01 d.d. 22-10-2015: toevoeging verzendmogelijkheid brievenbuspakje binnen Nederland
3. Versie 2013-02 d.d. 14-06-2014: aanpassing aan Wet handhaving Consumentenbescherming
2. Versie 2013-02 d.d. 01-09-2013: aanpassing aan nieuwe webshop
1. Versie 2013-01
Contactformulier
Velden gemarkeerd met asterisks (*) zijn verplicht.
Privacy *